Integritetspolicy


Advokatbyrån arbetar för att säkerställa att Din integritet skyddas. Vi har därför en policy som fastställer hur Dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller advokatbyråns klienter och anställda.


Vem ansvarar för Dina personuppgifter?

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.


Var lagras Dina personuppgifter?

I klientregister.


Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot våra klienter. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer och adress.


Hur använder vi Dina personuppgifter?

Vi använder Dina personuppgifter i följande ändamål:


  • För att kunna kontakta Dig
  • För att besvara Dina frågor.
  • För att skicka information till Dig angående Ditt ärende hos oss.
  • För att arbeta i ditt ärende hos oss.


Vi sparar Dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag eller enligt advokatsamfundets regler är skyldiga att göra detta. Därefter raderas Dina personuppgifter.


Vilka är Dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om Dig. Om Dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan Du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera Dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler eller arkiveringslagen. Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på e-post: info@advokatjannisa.se. Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.


Vem har tillgång till Dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörd personal inom bolaget, vilka har tecknat ett sekretessavtal. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla information om Ditt ärende, exempelvis polis, åklagare, försäkringsbolag, myndigheter osv. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför advokatbyrån.


Hur skyddar vi Dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.


Kontakta oss på info@advokatjannisa.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.