ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.


Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.


Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode.


Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. Tvisten får inte heller röra för låga eller för höga belopp.


Länk: konsumenttvistnämnden.